734 441 646
general terms and conditions
1. Členství

i. S Členstvím je spojeno právo Člena užívání fitness, wellness a pravidelných skupinových lekcí Klubu. Ostatní služby Klubu (solárium, masáže, osobní trénink, výživové poradenství, kurzy, speciální lekce, které nejsou pravidelně v rozvrhu a další) má Člen právo užívat doplňkově za úplatu.

ii. Člen je oprávněn užívat služeb Klubu v provozní době a dle časového rozpisu Klubu. Krátkodobé omezení služeb Klubu například z důvodu nutné údržby či opravy vybavení nebo rekonstrukce Klubu nemá vliv na povinnosti Člena, včetně povinnosti uhradit Poplatek. Časový rozpis jednotlivých služeb Klubu určuje Provozovatel dle zájmu členů o jednotlivé služby. V případě malého zájmu členů je Provozovatel oprávněn zrušit poskytovanou konkrétní službu v určený čas. Toto nemá vliv na povinnost Člena hradit členský Poplatek.

iii. Se souhlasem Provozovatele a na žádost Člena je Člen oprávněn po Dobu členství převést práva a povinnosti spojená s osobním Členstvím na třetí osobu, a to nejméně na souvislou dobu 14-ti dnů. Tímto však nezaniká povinnost Člena uhradit Poplatek.

iv. Se souhlasem Provozovatele a na žádost Člena je možné osobní Členství pozastavit nejdéle na souvislou dobu 3 platebních měsíců. Tímto nezaniká povinnost Člena uhradit Poplatek. Po dobu pozastavení není Člen oprávněn služeb v rámci Členství využívat. Doba členství se prodlužuje o dobu pozastavení Členství. U hromadného členství se pozastavení vztahuje i na Příslušníky Člena.

v. Osobní členství: opravňuje jednu fyzickou osobu využívat stanovené služby klubu po Dobu členství v souladu s členským programem ve Smlouvě o členství. Člen není oprávněn využívat prostor Klubu pro vlastní podnikání bez souhlasu Provozovatele, zejména poskytovat trenérské a obdobné služby ostatním členům Klubu.

vi. Hromadné členství: při sjednání hromadného členství je ve Smlouvě o členství uveden jeden až tři Příslušníci Člena, kteří jsou Členovi blízcí ve smyslu §22 občanského zákoníku, či jsou to jeho příbuzní v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo registrovaný partner ve smyslu zákona o registrovaném partnerství (dále jen Příslušníci Člena). Příslušníci člena jsou oprávněni užívat služeb Klubu po Dobu členství ve stejném rozsahu jako Člen. Příslušníci Člena jsou ve vztahu k Provozovateli zavázáni stejně jako Člen s výjimkou povinnosti platit Poplatek.

vii. Smlouva o členství je u všech Členských programů sjednána na dobu určitou, po vypršení Doby členství se Členství automaticky prodlužuje na dobu neurčitou (Automatické prodloužení členství), za stejný Poplatek.

ii. Podmínky členství

i. Při užívání služeb Klubu je Člen povinen dodržovat podmínky dohodnuté v této smlouvě, jakož i Provozní řád, pokyny Provozovatele sdělené Členovi osobně či prostřednictvím písemných vývěsek umístěných v prostorách Klubu či na vybavení Klubu, dále pak pokyny zaměstnanců Klubu. Člen bere na vědomí, že takovéto porušení muže být považováno za závažné porušení smluvních povinností.

ii. Po uzavření Smlouvy o členství a po úhradě splatných splátek Poplatku, obdrží Člen od Provozovatele klubovou kartu (dále jen Karta), pomocí které se bude prokazovat při vstupu do prostor Klubu.

1. Karta je nepřenosná a může ji užívat pouze Člen, kromě výjimky v odstavci i.iii.. V případě, že budou mít pracovníci Provozovatele pochybnosti o totožnosti Člena, prokáže se jim Člen při vstupu do prostor Klubu průkazem totožnosti s fotografií.

2. Ztrátu či krádež Karty je Člen povinen nahlásit v Klubu. Za vystavení duplikátu je Člen povinen zaplatit 200 Kč. Po skončení Členství je Člen povinen vrátit Provozovateli Kartu v Klubu.

iii. Člen odpovídá Provozovateli za škodu způsobenou Provozovateli porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy o členství, smluvních podmínek a Provozního řádu.

iv. Věci, které bude Člen vnášet do prostor Klubu, bude ukládat výhradně v šatně v uzamykatelných skříních. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své skříňky.

v. V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen to okamžitě oznámit Provozovateli a hned ukončit využívání služeb či ostatních sportovních aktivit. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknou v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Provozovatele či instruktorů. Provozovatel není dále odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.

vi. V případě, že Člen nebude dodržovat pokyn Provozovatele, či bude v prostorách Klubu v nevhodném oblečení, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je Provozovatel oprávněn vykázat Člena z prostor Klubu bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

iii. Poplatek

i. Člen je povinen uhradit Provozovateli Poplatek za Členství, a to bez ohledu na to, zda a v jakém rozsahu služeb Klubu užívá, tedy i v případě, že nebude služeb Klubu užívat vůbec.

ii. Výše poplatku a skladba jeho splátek je uvedena ve Smlouvě o členství. Není-li Poplatek uhrazen celý při podpisu smlouvy, je Člen povinen hradit další měsíční splátky formou hotovostní platby na recepci, formou bankovního převodu nebo trvalého příkazu.

iii. V případě, že Člen neuhradí splátku Poplatku včas, může Provozovatel žádat zaplacení celého Poplatku jednorázově či zaplacení jedné či více měsíčních splátek Poplatku dopředu.

iv. Pro případ prodlení Člena s placením Poplatku či jeho splátek je Člen povinen uhradit Provozovateli pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý týden prodlení se zaplacením Poplatku či jeho splátek. Smluvní strany tímto sjednávají, že nebude-li uhrazen Poplatek nebo kterákoli jeho splátka do 30-ti dnů ode dne jejich splatnosti, Smlouva může být Provozovatelem jednostranně ukončena s okamžitým účinkem k poslednímu dni uhrazeného Členství. Člen je v takovém případě povinen uhradit smluvní pokutu ve výši celého Poplatku zbývajícího do konce Doby členství v období sjednané Doby členství či ve výší šesti měsíců v období Automatického prodloužení členství.

v. V případě, že Člen bude v prodlení s placením Poplatku či jeho splátky, ztrácí právo užívat služeb Klubu (i jeho Příslušníci) bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Povinnost Člena hradit Poplatek tím však není dotčena.

iv. Ukončení členství

i. V období sjednané Doby členství, je člen, se souhlasem Provozovatele, oprávněn ukončit Členství a postoupit jeho Smlouvu o členství jiné osobě.

ii. V období sjednané Doby členství, se souhlasem Provozovatele a na žádost Člena může být Smlouva o členství ukončena písemnou dohodou se dvou měsíční výpovědní lhůtou.

iii. V období Automatického prodloužení členství neboli v době neurčité, lze Členství ze strany Člena jednostranně vypovědět se dvou-měsíční výpovědní lhůtou. Výpověď musí být učiněna písemně v Klubu.

iv. V případě, že Člen porušováním Smlouvy o členství, pokynů Provozovatele, zásad slušného chování, a nebo dobrých mravů či porušován zásad běžné hygienické péče, bude zasahovat do provozu Klubu či do práv jiných členů Klubu, užívá prostor Klubu pro vlastní podnikání bez souhlasu Provozovatele nebo v případě, že Člen bude poškozovat pověst Provozovatele či se dopustí jiného jednání, kterým bude poškozovat Provozovatele, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o členství. Odstoupení musí být učiněno písemně. Odstoupením se Smlouva o členství ruší k okamžiku jeho doručení Členovi. Člen je v takovém případě povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu za porušení smluvních povinností, které vedly Provozovatele k odstoupení od smlouvy, a to ve výši odpovídající výši Poplatku do konce původně předpokládané Doby členství v období sjednané Doby členství či ve výší šesti měsíců v období Automatického prodloužení členství.

v. Člen má právo zrušit Smlouvu o členství do 14 dnů ode dne jejího podpisu zaplacením odstupného Provozovateli ve výši součtu registračního poplatku a poměrné části Poplatku připadajícího na dobu jednoho měsíce příslušného členství.

v. Ochrana osobích údajů

i. Při ochraně osobních údajů se Provozovatel řídí evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 neboli GDPR, plné detaily jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele www.fiteffect.cz. Člen podpisem této Smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě o členství či jiným způsobem sděleným Provozovateli, a to za účelem identifikace Člena, komunikace mezi smluvními stranami, plnění této Smlouvy, přímého marketingu. Člen podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že prostor recepce je monitorován kamerovým systémem a souhlasí s uchováváním záznamů. Za účelem propagace a marketingu Provozovatel sdílí fotografie a videa z jeho aktivit na sociálních sítích. Tyto záznamy jsou pořizovány výhradně k propagaci jednotlivých aktivit a služeb Klubu a Člen podpisem této Smlouvy uděluje souhlas, že na nich může být zachycen.

ii. V případě trvalého dlužného členství je Provozovatel oprávněn předat osobní údaje třetí osobě za účelem vyrovnání dluhu za Členství.

vi. Další ujednání

i. Člen je povinen oznamovat Provozovateli změny osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu. Změna údajů Provozovatele nemá vliv na platnost Smlouvy.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit provozní řád Klubu či Smluvní podmínky. O těchto změnách je Provozovatel povinen Člena informovat.