734 441 646
Data Privacy

Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO KLIENTY O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem FIT EFFECT fitness & wellness (dále jen Fit Effect) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Fit Effect v rámci každodenní činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje klientů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců a spolupracovníků, informace o Vašem členství, kontaktní údaje (zejména bydliště, e-mailová adresa a tel. spojení) a také záznamy o návštěvnících prostor Fit Effect.

Správcem údajů je společnost Fit Effect s.r.o., IČ 02844796, která je provozovatelem Fit Effect, se sídlem Jižní 1405, 252 19, Rudná u Prahy. Fit Effect určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat.

I. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

1) K poskytování služeb Fit Effect uchováváme Vaše osobní údaje, zejména pak jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje využíváme ke komunikaci s Vámi a k příslušnému plnění smlouvy a zákonných povinností.

2) K ochraně majetku Fit Effect, klientů a dalších osob, k ochraně před krádežemi nebo jinou trestnou činností, ke kontrole únikových tras využíváme v prostorách Fit Effect kamerový systém.

3) K propagaci a podpoře prodeje a služeb Fit Effect, k zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových/obchodních sdělení týkajících se Fit Effect.

4) Při zřízení členství a využívání služeb Fit Effect dává klient souhlas se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely, oprávněný zájem na oslovování klientů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.

5) K monitorování návštěvnosti našich webových stránek za účelem evidence návštěv a vylepšení našich služeb a pro statistické a analytické účely.

6) Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

II. ZDROJ, SDÍLENÍ A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Fit Effect získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů Fit Effect.

2) Fit Effect ze zásady nesdílí Vaše osobní údaje se třetími osobami. Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, konkrétně trenérům, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

3) Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje klientů se třetími osobami, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi takovéto třetí osoby patří zejména: správní a obdobné orgány (finanční úřady), finanční instituce (banky, pojišťovny), policie, státní zastupitelství, externí poradci.

4) Fit Effect za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá zabezpečené úložiště dat. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

5) Fit Effect, za účelem propagace a marketingu, sdíli fotografie a videa z aktivit probíhajících v prostorách klubu, na svých profilech sociálních sítí Instagram a Facebook. Tyto záznamy jsou pořizovány výhradně pro použití coby propagace jednotlivých aktivit a služeb v klubu. Klienti Fit Effect mohou být zviditelnění na těchto záznamech a svým využíváním služeb Fit Effect souhlasí, že mohou být zachyceni právě na takovýchto záznamech.

6) Fit Effect uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování. Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

7) Vyplněním a odesláním kontakního formuláře souhlasí poskytovatel informací ke zpracování informací vyplněných v kontaktním formuláři a následném kontaktování ze strany Fit Effect coby reakci za odeslání kontakního formuláře.

III. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, příp. zpracovatelů;

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Společnost neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je Společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Společnost neověří, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;

právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Fit Effect. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

2) Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

IV. COOKIES

1) Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

2) Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

3) Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

V. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

1) Je možné, že se tyto zásady Fit Effect rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.

2) Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.